• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Issue
  • Review

Highlights Water Journey เกมสำหรับเด็ก ม. ต้น รู้ว่าขั้นตอนการผลิตน้ำ และกระบวนการกรองน้ำในอุตสาหกรรมจริงทำอย่างไร และเป็นการสื่อสารการทำงานของ SN Group...