• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Issue
  • Review

เกมที่สนุกต้องดูจากตรงไหน ? เวลาผู้เล่นคนหนึ่งจะเลือกเกมมาเล่น ปัจจัยไหนบ้างที่จะทำให้เลือกเกมได้สนุก ถูกใจกับผู้เล่นคนนั้นๆ บ้าง กล่าวคือเราจะต้อง "เลือก" อะไรบ้างเวลาเลือกเกม ถ้าให้คิดมาไวๆ เราอาจจะต้องเลือกแนวของเกม...