Water Journey : เบื้องหลังการทำงาน และแนวคิดการออกแบบของเกม

Highlights Water Journey เกมสำหรับเด็ก ม. ต้น รู้ว่าขั้นตอนการผลิตน้ำ และกระบวนการกรองน้ำในอุตสาหกรรมจริงทำอย่างไร และเป็นการสื่อสารการทำงานของ SN … Continue reading Water Journey : เบื้องหลังการทำงาน และแนวคิดการออกแบบของเกม