• All
  • Blog
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Issue
  • Review
  • Uncategorized

หลังจากทำการบ้านเกี่ยวกับการไป Spiel มาพอสมควรแล้ว เราก็มาถึงภารกิจสำคัญชิ้นสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวไปงาน Essen Spiel 2017 ถือว่าเป็นงานช้างอย่างหนึ่งสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งก็คือ… การวางแผนการเดินทางและที่พักนั่นเอง!!...