• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Podcast
  • Review
  • Understanding
  • เปิดกล่องส่องประเด็น

จากกล่องเกมที่วางขายในร้านค้า หรือที่ถูกหยิบมาใช้เป็นสื่อการสอนต่างๆ ปลายทางที่ปรากฏเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จเสร็จสมบูรณ์อยู่ในกล่องหนึ่งใบนั้น คือผลลัพธ์จากการร่วมมือของผู้คนมากมาย จากจุดเริ่มต้นของการคิดจะทำเกมไปจนถึงปลายทาง เกมกล่องนึงเดินทางผ่านการร่วมมือของใครบ้าง? แน่นอนว่าหากเราคิดจะออกแบบเกมแล้ว นี่เป็นหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึง สำหรับนิทรรศการที่งาน Thai Board...

ไทยEnglish繁體中文日本語